Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden ZepHill Equestrian-shop

Artikel 1.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
ZepHill Equestrian: de onderneming onder de handelsnaam ZepHill Equestrian, gevestigd te Horn, BTW nr. 8073.38.746.B.01, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Roermond onder nummer 80679471.

Opdrachtgever: een ieder (al dan niet rechtspersoon) die opdrachten verstrekt tot het geven van adresinformatie ofwel prijsinformatie betreffende een op de website beschreven product. Een opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen voortvloeiende uit enige overeenkomst met ZepHill Equestrian.
Bestelling: de opdracht aan ZepHill Equestrian tot het plaatsen van een bestelling bij de leverancier waarbij het product gekocht wordt. De koopovereenkomst die tot stand komt is tussen opdrachtgever en leverancier.

Artikel 2.
lid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen ZepHill Equestrian, hierna te noemen' ZepHill Equestrian' en de wederpartij, hierna te noemen `de opdrachtgever`, waarbij ZepHill Equestrian informatie uit haar databestand ter beschikking stelt aan de opdrachtgever, ook na het beëindigen van een rechtsverhouding.
lid 2 . Opdrachtgever mag de door ZepHill Equestrian verstrekte informatie uitsluitend voor eigen gebruik aanwenden. Derden kunnen zich niet beroepen op door ZepHill Equestrian verstrekte informatie.
lid 3. De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden, die door de opdrachtgever mochten worden gebruikt of waarnaar de opdrachtgever op enigerlei wijze mocht worden verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
lid 4. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk (waaronder e-mail, die door ZepHill Equestrian (bevestigd wordt) worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
lid 5. ZepHill Equestrian heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, alsmede de inhoud van de website.
lid 6. Indien één of meerdere bepalingen van de Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 3.
lid 1. Via de website kan de volgende overeenkomst tussen ZepHill Equestrian en de opdrachtgever tot stand komen nl. de bestelling. Op de website getoonde producten kunnen via ZepHill Equestrian besteld worden. De bestelling komt tot stand na ontvangst en aanvaarding door ZepHill Equestrian van een door de opdrachtgever ingevuld elektronisch bestelformulier.
lid 2. De Voorwaarden zijn van toepassing telkens wanneer aan ZepHill Equestrian een bestelling wordt opgegeven.
lid 3. Wijzigingen zijn uitsluitend schriftelijk (waaronder e-mail) en uitdrukkelijk geaccordeerd door ZepHill Equestrian mogelijk.

Artikel 4.
lid 1. Wanneer de opdrachtgever een op de ZepHill Equestrian website getoond product wil kopen, dient deze een bestelling te plaatsen via de website van ZepHill Equestrian.
lid 2. ZepHill Equestrian zal alleen bestellingen in behandeling nemen als zij ervan overtuigd is over de juiste en volledige adresgegevens van de opdrachtgever te beschikken.

Artikel 5.
lid 1. Alle door ZepHill Equestrian geoffreerde prijzen zijn inclusief BTW. en exclusief verzendkosten, kleine order toeslag en betaalkosten.
lid 2. Publicatie van prijzen en andere gegevens geschiedt steeds onder voorbehoud van wijzigingen en eventuele typefouten.
Lid 3. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.
Lid 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag vertragingsrente van 1% of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door ZepHill Equestrian bent u een bedrag van 20 euro aan administratiekosten verschuldigd en indien ZepHill Equestrian haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de volledige incassokosten verschuldigd zonder enige aftrek, welke tenminste vijftien procent (15) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van ZepHill Equestrian om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
Lid 5. Bij iedere bestelling kan maximaal 1 kortingscode ingeleverd worden die bij ZepHill Equestrian is verkregen.

Artikel 6.
lid 1. De administratie van ZepHill Equestrian geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de opdrachtgever ingediende bestellingen. ZepHill Equestrian erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van deze voorwaarden erkent de opdrachtgever dit eveneens.
lid 2. ZepHill Equestrian is, met inachtneming van het hierna in dit artikel bepaalde, jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een aan ZepHill Equestrian toe te rekenen belangrijke tekortkoming.
lid 3. Met inachtneming van het in 6.2 bepaalde is ZepHill Equestrian jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt als gevolg van overschrijding van de uitvoeringstijd.
lid 4. ZepHill Equestrian is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor door derden geleden schade als gevolg van informatie of diensten welke worden aangeboden op de ZepHill Equestrian website.
lid 5. Alle acties gelden voor het netto bedrag na aftrek van eventuele kortingen, cadeaubonnen en korting codes.
lid 6. Op elke factuur en bestelling is slechts 1 eventuele kortingscode verrekenbaar.
lid 7. Alle kortingscodes zijn naam en persoonsgebonden en zijn niet overdraagbaar.
lid 8. Elke uitgegeven kortingscode is maximaal een half jaar na uitgiftedatum inwisselbaar en verloop hierna automatisch.

Artikel 7.
lid 1. Onverminderd de elders in deze algemene voorwaarden op de opdrachtgever rustende verplichtingen, is de opdrachtgever verplicht aan ZepHill Equestrian alle informatie en gegevens te verstrekken die voor het uitvoeren van de gegeven opdracht noodzakelijk zijn.
lid 2. De opdrachtgever is verplicht ZepHill Equestrian onverwijld op de hoogte te stellen wanneer:
a) hij voornemens is een aanvraag tot (voorlopige) surseance van betaling in te dienen;
b) hij (voorlopige) surseance van betaling heeft verkregen;
c) hij voornemens is een aangifte tot zijn faillissement in te dienen;
d) hij heeft vernomen dat een of meer van zijn schuldeisers voornemens is (zijn) een aanvraag tot zijn faillissement in te dienen; alsmede
e) hij in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 8.
lid 1. ZepHill Equestrian zal de door de opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meerdere bestanden voor de volgende doeleinden:
(a) het kunnen nakomen van ZepHill Equestrian verplichtingen uit hoofde van overeenkomsten die zij met de opdrachtgever aangaat;
(b) het met toestemming van de opdrachtgever eventueel gebruiken van de gegevens voor marketing doeleinden.
lid 2. Opdrachtgevers kunnen hun registratiegegevens te allen tijde inzien.
lid 3. ZepHill Equestrian zal de persoonsgegevens niet ter beschikking stellen aan derden.

Artikel 9.
lid 1. De door ZepHill Equestrian opgegeven uitvoeringstijden gelden bij benadering. De uitvoeringstijd is gebaseerd op de ten tijde van het aangaan van ZepHill Equestrian de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige verkrijging van informatie en gegevens door, die ZepHill Equestrian nodig heeft voor de uitvoering van de opdracht.
lid 2. Indien een vertraging van de opdracht ontstaat als gevolg van een wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat gevraagde informatie en gegevens niet tijdig voorhanden waren voor uitlevering van de order.

Artikel 10.
lid1: Alle afbeeldingen; foto´s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsites van zephill.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 11.
Lid 1. ZepHill Equestrian is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
Lid 2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van ZepHill Equestrian alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
Lid 3. ZepHill Equestrian behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is ZepHill Equestrian gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Artikel 12.
Lid 1. In geen geval kan ZepHill Equestrian aansprakelijk worden gesteld of verantwoordelijk worden gehouden voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door gebruik van deze website inclusief problemen ontstaan bij consument. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.
Lid 2. De site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. ZepHill Equestrian geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Artikel 13.
Bestellingen worden met uiterste zorg gepakt en verpakt. Bij het niet voorradig zijn van producten door verkeerde inkoop noch leveringen door leverancier kan geen aanspraak worden gemaakt op de service vandaag bestellen morgen in huis. Indien de producten weer voorradig zijn zal de bestelling zo snel mogelijk verstuurd worden. Indien de klant wenst overige producten uit de bestelling eerder te ontvangen kan contact opgenomen worden met ZepHill Equestrian. ZepHill Equestrian doet haar uiterste best om haar klanten zo snel mogelijk te laten genieten van de aankoop.

Artikel 14.
Lid 1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
Lid 2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen ZepHill Equestrian en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Bosch kennis, tenzij ZepHill Equestrian er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Artikel 15.
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Echter dient het product zoals aangeleverd (geseald) retour gestuurd te worden.
Indien dit met meerdere producten is dient u alle producten retour te sturen. helaas kunnen we een gebroken seal niet accepteren.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derden, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via bv. schriftelijk per post of e-mail op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht .
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De klant dient de producten zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag van herroeping te retourneren. De klant dient de producten te retourneren naar een door ZepHill Equestrian vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant. ZepHill Equestrian vergoedt alle betalingen van de klant, inclusief eventuele leveringskosten door ZepHill Equestrian in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de melding van de herroeping bij ZepHill Equestrian is binnengekomen. ZepHill Equestrian gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant. ZepHill Equestrian kan de navolgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht: Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken. Bij gebruikmaking van een couponkorting geldt een minimum netto te besteden bedrag. Ingeval van een retour blijft het netto te besteden bedrag van toepassing. Mocht u door het retourneren van een product of producten beneden het minimum netto te besteden bedrag komen, wordt de volledige couponkorting met de retour verrekend.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Herroeping formulier(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)ZepHill Equestrian
Rijksweg 38
6085 AC Horn (NL)
info@zephill.nl


- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroep/herroepen*- Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]- [Naam consumenten(en)]- [Adres consument(en)]- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

ZepHill Equestrian
Rijksweg 38
6085 AC Horn (NL)

info@zephill.nl
K.V.K. nr. 80679471
BTW nr. NL003474463B87